2010 metų tyrimo rezultatai

2010 metais atliktas mobingo diagnozavimo tyrimas, naudojant naujai parengtą klausimyną. Tyrimo metu apklausti 1015 respondentai (klausimynas buvo patalpintas http://www.mobingas.lt/anketa). Respondentai, ieškoję informacijos apie mobingo reiškinį tinklalapyje, savanoriškai dalyvavo apklausoje. Lentelėje pateikiamas patyrusių mobingą respondentų pasiskirstymas pagal veiklos sritis, kurios buvo sudarytos remiantis Ekonominės veiklos rūšių klasfikatoriumi (klausimyne buvo pateiktos 25 veiklos sritys, tačiau į imtį pateko 20; nepateko šios veiklos sritys: miškininkystė; žuvininkystė; vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas; apgyvendinimo paslaugų veikla). Tyrimo rezultatai rodo, kad ypatingai daug darbuotojų patiria mobingą švietimo srityje (į šį skyrių patenka: pradinis mokymas ir pradinis specialusis mokymas, ikimokyklinis ugdymas ir ikimokyklinis specialusis ugdymas, bendras pagrindinis ir bendras pagrindinis specialusis mokymas, bendras vidurinis ir bendras vidurinis specialusis mokymas, profesinis, aukštasis universitetinis, aukštasis koleginis mokslas, suaugusiųjų profesinis mokymas, vairavimo mokyklų veikla, kvalifikacijos tobulinimas, papildomas mokymas) - 22,5 proc. Atkreiptinas dėmesys į administracinės ir aptarnavimo veiklos sritį, čia mobingo aukų užfiksuota 17,5 proc. Administracinės ir aptarnavimo veiklos sritį sudaro: nuoma ir išperkamoji nuoma; įdarbinimo veikla; kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir kita susijusi veikla; apsaugos ir tyrimo veikla; pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas; administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla). Per 8 proc. mobingą patiriančių darbuotojų dirba informacijos ir ryšių (8,5 proc.) bei žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (8,1 proc.) srityse. Informacijos ir ryšių sritis apima: leidybinę veiklą; kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybą, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veiklą; programų rengimą ir transliavimą; telekomunikacijas; kompiuterių programavimo, konsultacinę ir susijusią veiklą; informacinių paslaugų veiklą). Į žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sritį patenka - žmonių sveikatos priežiūros veikla; kita stacionarinė globos veikla; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla) (plačiau bus skelbiama autorės straipsniuose ir leidiniuose).


 

2010_rezultatai.JPG

Pastaba:

kitą aptarnavimo veiklą įeina: narystės organizacijų veikla; kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; tekstilės ir kailių gaminių skalbimas bei sausas valymas; kita asmenų aptarnavimo veikla (kirpyklų ir grožio salonų veikla; laidotuvių ir kita su jomis susijusi veikla, fizinės gerovės užtikrinimo veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla).

 

www.mobingas.lt
mobingas@gmail.com
j.vveinhardt@gmail.com
mob. tel. +370 698 06 668

Kopijuojant ar kitaip atkuriant šiame puslapyje pateiktą informaciją privaloma nurodyti šaltinį.