Straipsniai, leidiniai

Leidiniai

Žukauskas, P., Vveinhardt, J., Andriukaitienė, R. (2018). Management Culture and Corporate Social Responsibility. London: IntechOpen, 433 p. ISBN 978-1-78923-008-6

Vveinhardt, J., Andriukaitienė, R. (2016). Mobingo, kaip psichosocialinio stresoriaus, prevencija įgyvendinant įmonių socialinę atsakomybę. Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 206 p. ISBN 978-609-8200-05-8 

Adomavičius, R., Ažubalis, A., Čiburienė, J., Endrijaitis, R., Gražytė-Miliukienė, G., Guščinskienė, J., Jakštys, G., Janulaitienė, N., Jatautaitė, D., Jurgaitis, A., Nazelskis, E., Petrauskaitė, A., Petronienė, O., Prakapas, R., Prakapienė, D., Šerelis, V., Vilutienė, V., Vveinhardt, J. (2013). Globalizacijos iššūkiai ugdymo procesui: visuomenė ir kariuomenė. Mokslo studija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 202 p. ISBN 978-609-8074-16-1 [Challenges of Globalisation to the Process of Education: Society and the Army. Scientific Study, in Lithuanian].

Vveinhardt, J., Žukauskas, P. (2012). Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas. Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 456 p. ISBN 978-9955-12-847-2 [Mobbing in Employee Relations: Individual, Organisation, Society. Monograph, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Mobingas darbo vietoje. Mokomoji priemonė. Šiauliai: Šiaulių kolegijos leidybos centras. ISBN 978-609-4150-13-5 [Mobbing at Work Place, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2009). Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą. Disertacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 238 p. ISBN 978-9955-12-541-9 [The Diagnostics of Mobbing as Discrimination in Employee Relations Aiming to Improve the Organizational Climate in Lithuanian Organizations. Dissertation, in Lithuanian].

Straipsniai, skelbiami moksliniuose žurnaluose, referuojamuose Web of Science (Clarivate Analytics)

Vveinhardt, J., Majauskiene, D., Valanciene, D. (2020). Does perceived stress and workplace bullying alter employees' moral decision-making? Gender-related differences. Transformations in Business & Economics, 19(1), 323-342. http://www.transformations.knf.vu.lt/49/article/does

Vveinhardt, J., Sroka, W. (2020). Workplace Mobbing in Polish and Lithuanian Organisations with Regard to Corporate Social Responsibility. International Journal of Environmental Research and Public Health, Special Issue Violence in the Workplace, 17(8), Article Number: 2944. https://doi.org/10.3390/ijerph17082944

Vveinhardt, J., Fominiene, V. B., Andriukaitiene, R. (2019). "Omerta" in Organized Sport: Bullying and Harassment as Determinants of Threats of Social Sustainability at the Individual Level. Sustainability, Special Issue CSR and Business Ethics for Sustainable Development, 11(9), Article Number: 2474. https://doi.org/10.3390/su11092474

Vveinhardt, J., Fominiene, V. B., Andriukaitiene, R. (2019). Encounter with Bullying in Sport and Its Consequences for Youth: Amateur Athletes' Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, Special Issue Health, Exercise and Sports Performance, 16(23), Article Number: 4685. https://doi.org/10.3390/ijerph16234685

Vveinhardt, J., Fominiene, V. B. (2019). Gender and age variables of bullying in organized sport: Is bullying "grown out of"? Journal of Human Sport and Exercise, 1-16. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/98376/1/JHSE_15-4_InPress_03.pdf

Vveinhardt, J., Fominiene, V. B., Jeseviciute-Ufartiene, L. (2019). Methodological and psychometric characteristics of the questionnaire for the diagnosis of bullying and harassment in sport: statistical verification. Transformations in Business & Economics, 18(3C), 414-430. http://www.transformations.knf.vu.lt/48c/article/meth

Vveinhardt, J., Fominiene, V. B., Jeseviciute-Ufartiene, L. (2018). Bullying and Harassment as Antisocial Behaviours: Socio-Economic Aspects of Their Impact Assessment. Inžinerinė Ekonomika-Engineering Economics, 29(5), 548-558. https://doi.org/10.5755/j01.ee.29.5.19973

Vveinhardt, J., Grancay, M., Andriukaitiene, R. (2017). Integrated Actions for Decrease and/or Elimination of Mobbing as a Psychosocial Stressor in the Organizations Accessing and Implementing Corporate Social Responsibility. Inžinerinė Ekonomika-Engineering Economics, 28(4), 432-445. https://doi.org/10.5755/j01.ee.28.4.17911

Vveinhardt, J., Streimikiene, D. (2016). Management culture and mobbing in a social organisation: whether a special status provides a guarantee of safety. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 29(1), 950-966. https://doi.org/10.1080/1331677X.2016.1198981

Zukauskas, P., Vveinhardt, J., Melnikas, B., Grancay, M. (2015). Dynamics of attack actions in the mobbing strategy: the case of Lithuania. Journal of Business Economics and Management, 16(4), 733-752. https://doi.org/10.3846/16111699.2015.1068840

Vveinhardt, J., Andriukaitiene, R. (2014). Social Responsibility Discourse in Empirical and Theoretical Lithuanian Scientific Studies. Inžinerinė Ekonomika-Engineering Economics, 25(5), 578-588. https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.5.4898 

Vveinhardt, J. (2012). Identification of the Reliability of Methodological Characteristics of Quality in the Diagnostic Instrument for Mobbing as Discrimination in Employee Relations on Purpose to Improve the Climate in Lithuanian Organisations. Transformations in Business and Economics, 11, 2(26), 218-232. [Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą diagnozavimo instrumento, metodologinių kokybės charakteristikų patikimumo nustatymas, in English]. http://www.transformations.knf.vu.lt/26/article/iden

Vveinhardt, J. (2011). The Structurogram of the Mobbing Diagnostic Model. Transformations in Business and Economics, 10, 2A(23A), 317-333. [Mobingo diagnozavimo modelio struktūrograma, in English]. http://www.transformations.knf.vu.lt/23a/article/stru

Žukauskas, P., Vveinhardt, J. (2011). Mobbing Diagnosis Instrument: Stages of Construction, Structure and Connectedness of Criteria. Journal of Business Economics and Management, 12(2), 400-416. [Mobingo diagnozavimo instrumentas: konstravimo etapai, struktūra ir kriterijų susietumas, in English]. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.575193

Žukauskas, P., Vveinhardt, J. (2010). The Model of Managerial Intervention Decisions of Mobbing as Discrimination in Employees‘ Relations in Seeking to Improve Organization Climate. Inžinerinė ekonomika-Engineering Economics, 21(3), 306-314. [Vadybinių, mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose siekiant gerinti organizacijų klimatą, intervencijos sprendimų modelis, in English]. http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11696

Žukauskas, P., Vveinhardt, J. (2009). Socio-Demographic Characteristics of Mobbing and Discrimination in Employee Relations. Transformations in Business and Economics, 8(3A), 129-147. [Sociodemografinės mobingo ir diskriminacijos darbuotojų santykiuose charakteristikos, in English]. http://www.transformations.knf.vu.lt/18a/article/soci

Žukauskas, P., Vveinhardt, J. (2009). Diagnosis of Mobbing as Discrimination in Employee Relations. Inžinerinė ekonomika-Engineering Economics, 4(64), 103-113. [Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose nustatymas, in English]. http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11626

Straipsniai, recenzuojamuose mokslo lediniuose, referuojamuose duomenų bazėse Scopus

Vveinhardt, J., Žukauskas, P., Rivera, M. (2014). Testing Hypotheses Concerning Correlations between "Mobbing as Discrimination" in Employee Relations and Organizational Climate. Problems and Perspectives in Management, 12(3), 26-37. https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/5902/PPM_2014_03_Vveinhardt.pdf

Vveinhardt, J. (2010). Mobingas Lietuvoje: padalinio ir organizacijos situacija pavienių teiginių lygmenimis. Verslas: teorija ir praktika-Business: Theory & Practice, 11(3), 238-247. [Mobbing in Lithuania: Situation of the Division and the Organisation on the Levels of Individual Statements, in Lithuanian]. https://doi.org/10.3846/btp.2010.26

Vveinhardt, J. (2009). Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose poveikis organizacijos klimatui. Verslas: teorija ir praktika-Business: Theory and Practice, 10(4), 285-297. [The Influence of Mobbing as Discrimination in Employee Relations on the Organizational Climate, in Lithuanian]. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.285-297

Straipsniai, recenzuojamuose mokslo lediniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

Žukauskas, P., Vveinhardt, J. (2013). Mobbing and Bullying within the Organization: Socio-demographic Portrait of the Victim. Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem-Critique of Law, 5(1), p. 693-716.

Vveinhardt, J. (2012). Mobingas darbuotojų santykiuose: supervizijos, kaip intervencinio metodo, praktinio taikymo modelis. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje-Studies in modern society, 3(1), p. 299-306. [Mobbing in Employees’ Relationships: Practical Application Model of Supervision as an Interventional Method, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2012). Mobingo intervencija individo, organizacijos ir sociumo lygmenyse: kompleksinio modelio struktūra. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai-Management of Organizations: Systematic Research, 61, p. 129-142. [Mobbing Intervention on the Levels of Individual, Organization and Socium: Complex Model Structure, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2012). Mobingo nuostolių mažinimas koreguojant organizacijų etikos kodeksus. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai-Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 2(31), p. 145-151. [Reduction of Mobbing Losses by Correcting the Codes of Ethics in Organizations, in Lithuanian].

Vveinhardt, J., Skindaraitė, I. (2012). Organizacijos klimato būklės diagnostiniai matavimai: sociodemografinių savybių parametras. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai-Management of Organizations: Systematic Research, 62, p. 129-146. [Diagnostic Measurements of Climate Condition in Organization: Parameter of Socio-demographic Features, in Lithuanian].

Vveinhardt, J., Žukauskas, P. (2011). Lyginamoji mobingo diagnozavimo instrumentų analizė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai-Management of Organizations: Systematic Research, 58, p. 133-146. [Comparative Analysis of Mobbing Diagnostic Instruments, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2011). Mobingas švietimo organizacijose: konsultavimo paslaugų poreikis. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje-Studies in Modern Society, 2(1), p. 193-201. [Mobbing in Educational Organisations: the Demand for Consulting Services, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2011). Mobingo pasekmių individui, organizacijai, sociumui daugialypiškumo modeliavimas ir įveikimo prielaidos. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos-Economics and Management: Current Issues and Perspectives, 2(22), p. 15-24. [Modelling of Multiplicity and Defeat Assumptions of the Consequences of Mobbing on Individual, Organization, and Socium, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2011). Mobingo prevencija: kompleksinis modelis individo, organizacijos ir sociumo lygmenyse. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai-Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 4(28), p. 164-171. [Mobbing Prevention: Complex Model on the Levels of Individual, Organization and Socium, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2011). Mobingo priežasčių modelis: individas, organizacija, sociumas. Profesinės studijos: teorija ir praktika-Professional Studies: Theory and Practice, 8, p. 325-331. [The Model of the Causes of Mobbing: Individual, Organisation, Social Environment, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Mobingo darbuotojų santykiuose tyrimas: puolimo požymiai ir raiška. Mokslas ir edukaciniai procesai-Science and Processes of Education, 1(10), t. 2, p. 140-149. [Research of Mobbing in Employee Relations: Features and Expression of Attack, in Lithuanian].

Vveinhardt, J., Žukauskas, P. (2010). Ekonominės mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose pasekmės: žalos sveikatai aspektas. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai-Applied Economics: Systematic Research, 4(1), p. 139-150. [Economic Consequences of Mobbing as Discrimination in Employee Relations: the Aspect of Health Loss, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diskursas. Jaunųjų mokslininkų darbai-Journal of Young Scientists, 1(26), p. 142-148. [The Discourse of Mobbing as Discrimination in Employee Relations, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Mobingo koncepto semantinės išvestinės. Profesinės studijos: teorija ir praktika-Professional Studies: Theory and Practice, 6, p. 218-226. [Semantic Derivatives of the Concept of Mobbing, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Mobingo pasekmių modelis individualiajame ir organizacijos lygmenyse. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai-Management of Organizations: Systematic Research, Nr. 53, p. 111-125. [Model of Mobbing Consequences on Individual and Organizational Level, in Lithuanian].

Vveinhardt, J., Žukauskas, P. (2010). Mobingo specifiškumas: lietuviškojo mentaliteto bruožai. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai-Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 20(1), p. 173-181. [The Specifics of Mobbing: the Features of Lithuanian Mentality, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, raiškos Lietuvos organizacijose kompleksinė struktūra. Mokslas ir edukaciniai procesai-Science and Processes of Education, 1(11), p. 188-196. [The Complex Structure of Expression of Mobbing as Discrimination in Employee Relations in Lithuaninan Organisations, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Organizacijos klimato būklė padalinio ir organizacijos lygmenyse: tyrimo rezultatų lyginamoji analizė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai-Management of Organizations: Systematic Research, 54, p. 115-129. [Organisational Climate on the Levels of the Department and the Organisation: Comparative Analysis, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Prietarų ir stereotipų, kaip mobingo darbuotojų santykiuose veiksnių, raiškos organizacijose diagnozavimas. Vadyba-Management, 1(17), p. 101-108. [Identifying the Manifestation of Prejudices and Stereotypes as Indicators of Workplace Mobbing, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). The diagnostics of mobbing as discrimination in employee relations aiming to improve the organizational climate in Lithuanian organizations. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai-Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 21(2), p. 173-184. [Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą, in English].

Vveinhardt, J. (2009). Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, intervencijos modelis. Tiltai-Bridges-Brücken, Nr. 4(49), p. 89-102. [Intervention Model of Discrimination in Employee Relations, in Lithuanian].

Žukauskas, P., Vveinhardt, J. (2008). Diskriminacija kaip darbuotojų tarpusavio santykių disfunkcija. Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai-Management theory and studies for rural business and infrastructure development, Nr. 14, p. 171-179. [Discrimination as a Disfunction of Relations Among the Employees, in Lithuanian].

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Žukauskas, P., Vveinhardt, J. (2013). Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti: organizacijos klimato krizę sukeliančių reiškinių diagnostika. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai, 2, p. 273-282. [Managerial Transformations for Socially Sustainable Society and Competitive Country Development: Diagnostics of the Climate Crisis Causing Phenomena in the Organisation, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2012). Mobingo pažeistų socialinių santykių atkūrimas naudojant koučingo metodą. Taikomieji tyrimai – visuomenės kaitai: mokslinių straipsnių rinkinys, 7, p. 219-231. [Re-creation of Social Relationships Affected Mobbing Applying Coaching Method, in Lithuanian].

Vveinhardt, J. (2010). Слухи как инструмент моббинга в организации. Topical Problems of Psychology, Business and Social Sphere in Society: Theory and Practice, 6(2), p. 255-260. [Gandai, kaip mobingo instrumentas organizacijoje, in Russian].

Pilnateksčiai straipsniai skelbiami: https://www.researchgate.net/profile/Jolita_Vveinhardt

 

www.mobingas.lt
mobingas@gmail.com
j.vveinhardt@gmail.com
mob. tel. +370 698 06 668

Kopijuojant ar kitaip atkuriant šiame puslapyje pateiktą informaciją privaloma nurodyti šaltinį.